DISCLAIMER (Nederlands, NL)
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

COOKIES
Deze site gebruikt Google Analytics. Enkel uw surf gedrag wordt in kaart gebracht over uw bezoekersgedrag op deze website. De informatie is niet gepersonaliseerd. Deze informatie wordt niet gedeeld met derde en wordt niet voor commerciële doeleinde gebruikt.

Over cookies
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, adres en leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens bewaart een cookie niet. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Met die informatie kunnen adverteerder en website beheerders voor jou interessante advertenties plaatsen. Bovendien voorkomen cookies dat je steeds dezelfde advertenties ziet.
Volgens artikel 11.7a van de telecomwet zijn alle Nederlandse websites vanaf 5 juni 2012 verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om dergelijke cookies te mogen gebruiken. Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van deze wet. Erik Kluijver volgt de ontwikkelingen rond de cookie wetgeving en zal zo nodig maatregelen treffen.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die advertenties aan je vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via ‘your online choices’. Deze cookies worden dan niet bij een website van een derde terug geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser.

Link Rijksoverheid

DISCLAIMER (English, GB)
This disclaimer shall apply to:
– The owner: the owner of the website;
– Use(s): all possible actions;
– You, the user (visitor) of the website;
– The content: all the existing website content.

The following text applies to the page you are currently viewing. By using this page you agree to this disclaimer.

The content is with the utmost care edited by the owner, but, the owner accepts no liability for any inaccuracies in the displayed content.

The owner is not responsible for content which is linked to this website and/or content on websites where to referenced.

Unauthorized or improper use of the content or parts infringe intellectual property/copy rights.

Permission to use the displayed content or parts there of in public places should be requested by letter to us.

COOKIES
This site uses Google Analytics. Only your brows behavior is mapped on your visitor behavior on this website. The information is not personalized. This information is not shared with any third party and will not be used for commercial purposes.

About cookies
Cookies are small files that your browsing preferences memorize and store on your own computer. A cookie does not include your name, address, age and other personal data stores a cookie. Cookies remember only your preferences and your interests based on your surfing habits. With this information, advertisers and web site administrators for you interesting ads. Moreover prevent cookies that you always see the same ads.
Article 11.7a of the Telecom are all Dutch websites from June 5, 2012 visitors required to provide information about cookies and ask for permission to be allowed to use such cookies. There is still much uncertainty about the precise impact of this law. nom. following the developments around the cookie legislation and, if necessary, take action.
Some tracking cookies are placed by third parties that serve ads to you. These cookies can be removed via central ‘your online choices. These cookies are not at a website of a third placed back. More information about enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser.